அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

துறவிய விட நீயே பெரிய ஆள்!

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜

இல்லறவியல் » ஈகை » குறள் : 225

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல்; அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

‣ஆற்றுவார் – துறவி|
ஆற்றல் – வலிமை, சக்தி |
பசியாற்றல் – பசியைப் பொறுத்துக்கொள்ளுதல்.

திரண்டகருத்து :

யோகிகள் பல ஆண்டு தவம் செய்து கிடைக்கும் தவ ஆற்றலை விடவும்; ஜீவகாருண்ய எண்ணத்தோடு ஒரு ஜீவனுக்கு பசியாற்ற செய்ய மிகப் பெரிய தவ ஆற்றல் கிடைக்கும்.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *