அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

பிறரை எப்படி இடைபோடுவது..?

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜

அரசியல் » தெரிந்து தெளிதல் »
குறள் : 504

குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகைநாடிக் மிக்க கொளல்.

‣நாடி – சார்ந்து, ஆராய்ந்து |
மிகை – அதிகம் |
கொளல் – ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *