அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

SUPPORT!

Scan & Send or Use UPI ID :

(INTERNATIONAL PAYOUT)

பெரிய பாதை! சிறிய தொண்டு!

எல்லவருக்கும் எளிய தமிழில் மெய்ஞ்ஞான பதிவுகள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற எங்களின் இந்த முயற்சியை ஆதரிக்க விரும்பினால்,

உங்களால் இயன்ற நிதி உதவியை செய்யலாம்!
இது கட்டாயம் அல்ல! உங்களின் தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்குட்பட்டது!

மற்றபடி உங்கள் தனிப்பட்ட ஆதரவும், அன்புமே 💖 போதுமானது யமக்கு! 🤗

#Vara2

Thanks for Considering to Support #NNA Contents 
to available free forever💝
and helping to upgrade the #NNA Standard!🔝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *