அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

SUPPORT!

#NNA_SABAI

Floral_Sep_1100
Floral_Sep_1100

Scan & Send or Use UPI ID :

(INTERNATIONAL PAYOUT)

இணைந்து தொண்டாற்றுவோம்!

ACCOUNT NAME : VARADHARAJAN P
BANK ACCOUNT NUMBER : 171201000020268
IFSC CODE : IOBA0001712
UPI ID : vara2@iob 

 

பொருள் சார்ந்து உதவி
செய்ய விரும்பினால்
Whatsapp or Call : 9403891380

‟அன்பர் பணி செய்ய எனை ஆளாக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்பநிலை தானே வந்து எய்தும் பராபரமே”
~தாயுமானவர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *