அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

அடில இருக்குற பாசி

அரசியல் |  46. சிற்றினம் சேராமை |
குறள் : 452

நிலத்துஇயல்பான் நீர்திரிந்து அற்றாகும் மாந்தர்க்கு இனத்துஇயல்பது ஆகும் அறிவு.

பொருள்:

நல்ல பண்புகளை கொண்ட மாந்தர்களையே நெருங்கிய சுற்றமாக அமைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும்!

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *