அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

பரோபகாரம்

பரோபகாரம்

 • பரம் = உயர்வான |
  உபகாரம் = உதவுதல்
  பரம் + உபகாரம் = பரோபகாரம் ஆனது
 • “கஷ்டத்தில் உள்ள ஜீவர்களுக்கு உதவுதே ஜீவகாருண்யம் ஆகும்”
 • அந்த கஷ்டம் எதுவென்றால் : பசி, தாகம், பிணி, இச்சை, எளிமை, பயம், கொலை ஆகியனவாகும்
 • இந்த துன்பங்களால் வருந்தும் ஜீவர்களது வாழ்வில்
  இந்த கஷ்டங்களை போக்குதலே ஜீவகாருண்யம் ஆகும்
 • அவற்றில் பசி தீர்த்தல், ஜீவஹிம்சை (கொலை) தவிர்த்தல் மிக உயரிய ஜீவகாருண்யம் ஆகும்
 • அதுவே பரோபகாரம் என கருத்தப்படுகிறது; மற்ற உபகாரங்கள் இகலோக உபகாரம் ஆகும்
 • இகலோக ஜீவகாருண்யத்தால் இவ்வுலகு வாழ்வு இன்பங்களும், பரலோக ஜீவகாருண்யத்தால்
  பேரின்ப பெருவாழ்வு இன்பங்களும் கிடைக்கும்.

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜