அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

Vinayagar x Vallalar

விநாயகரும் - வள்ளலாரும்

சச்சிதாந்தம் விளக்கம் :
  • சத் + சித் + ஆனந்தம் = சச்சிதாந்தம்
  • சத் → சத்யம் → உண்மை = என்றும் அழியாது
  • சித் → சித்தம் → அறிவு = என்றும் பேரறிவு 
  • ஆனந்தம் → களிப்பு = என்றும் மகிழ்ச்சி 
  • பேரறிவுடன் என்றும் அழியாது
    எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தில் இருக்கும்
    நிலைக்கே (state) சச்சிதாந்தம் என்று பெயர்.

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜