அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

தன்மாத்திரைகள்​

Types of Senses
தன்மாத்திரைகள் வகைகள் :
  • சத்தம் – ஓசை (Hearing)
  • பரிசம் – உறு (Touch)
  • ரூபம் – ஒளி (Sight)
  • ரசம் – சுவை (Taste)
  • கந்தம் – வாசனை (Smell)

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜