அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

ஏழுவகை திரைகள்

Seven Types of Obscuration


கறுப்புத்திரை – அசுத்த மாயாசத்தி :

  • கரைவின் மாமாயைக் கரும்பெரும் திரையால் அரைசது மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

நீலத்திரை – சுத்தாசுத்த மாயாசத்தி :

  • பேருறு நீலப்பெருந்திரை அதனால் ஆருயிர் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

பச்சைத்திரை – கிரியாசத்தி :

  • பச்சைத்திரையால் பரவெளி அதனை அச்சுற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

சிவப்புத்திரை – பராசத்தி :

  • செம்மைத் திரையால் சித்துறு வெளியை அம்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

பொன்மைத்திரை – இச்சாசத்தி :

  • பொன்மைத்திரையால் பொருளுறு வெளியை அன்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

வெண்மைத்திரை – ஞானசத்தி :

  • வெண்மைத்திரையால் மெய்ப்பதி வெளியை அண்மையின் மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

லப்புத்திரை – ஆதிசத்தி :

  • கலப்புத்திரையால் கருது அனுபவங்களை அலப்புற மறைக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி

அறிவினில் உள்ள ஆணவத்தின் அடர்த்திக் கெடுதலின் போது ஏற்படும் மாற்றத்தின் படிநிலையே எழுவகை திரை வண்ணங்கள் “


⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜