அன்புடையீர்! வம்மின் இங்கே!❤

வாயு & நாடி

Types of Air Flows in Body

💨தச நாடிகள் 10 

 1. இடைகலை – இடப்பக்க நரம்பு
 2. பிங்கலை – வலப்பக்க நரம்பு
 3. சுமுழுனை – நடுநரம்பு
 4. சிகுவை – உள்நாக்கு நரம்பு
 5. புருடன் – வலக்கண் நரம்பு
 6. காந்தாரி – இடக்கண் நரம்பு
 7. அத்தி – வலச்செவி நரம்பு
 8. அலம்புடை – இடச்செவி நரம்பு
 9. சங்கினி – கருவாய் நரம்பு
 10. குகு – மலவாய் நரம்பு

💨 தசவாயுக்கள் 10

 1. பிராணன் – உயிர்க்காற்று
 2. அபாணன் – மலக் காற்று
 3. வியானன் – தொழிற்காற்று
 4. உதானன் – ஒலிக்காற்று
 5. சமானன் – நிரவுக்காற்று
 6. நாகன் – விழிக்காற்று
 7. கூர்மன் – இமைக்காற்று
 8. கிருகரன் – தும்மல் காற்று
 9. தேவதத்தன் – கொட்டாவிக் காற்று
 10. தனஞ்செயன் – வீங்கல் காற்று
 • இதயத்தில்பிராணன்; உயிரோட்டத்தை உண்டு பண்ணுகிறான்.
 • குதத்தில் (மலத் துவாரத்தில்)- அபானன்; கழிவை வெளியேற்றுகிறான்.
 • வயிற்றில் (தொப்புளின் நடுவில்)- சமானன்; உணவை செரிக்க வைக்கும் வெப்பத்துக்கு உதவுகிறான்.
 • கழுத்தில்உதானன்; உணவை இழுத்து வாங்கி, வயிற்றுக்கு அளிக்கிறான்.
 • உடல் முழுவதிலும்வியானன்; உடலை திரும்பத் திரும்ப வலம் வந்து பாதுகாக்கிறான்
 1. பிராணன் – சூரியன்

 2. அபாணன் – பூமி

 3. வியானன் – வாயு

 4. உதானன் – நெருப்பு

 5. சமானன் – ஆகாசம்

 6. சமானன் – நிரவுக்காற்று

⁜⁜⁜ FOLLOW US ⁜⁜⁜